Hop til hovedindholdet

Ungdomsøen logo

Ungdomsø-weekend med projektlederkursus / Youth Island Weekend


Dato og tid

Fredag d. 25. november 2022 kl. 18:00 til Søndag d. 27. november 2022 kl. 13:00

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 20. november 2022 kl. 20:00

Sted

Ungdomsøen, Middelgrundsfortet 1, 1433 København K Ungdomsøen
Middelgrundsfortet 1
1433 København K

Ungdomsø-weekend med projektlederkursus / Youth Island Weekend


Arrangementsbeskrivelse

(English text below)

Ungdomsø-weekender er for alle unge mellem 15 og 30 år og øvrige engagerede hos Ungdomsøen, der er eller har lyst til at være en del af Ungdomsøens fællesskab og samarbejde med andre om projekter, du synes er spændende. Her kan du møde unge, der er ligesom dig, eller helt anderledes.

Til denne Ungdomsø-weekend kan du blandt andet møde andre engagerede unge og høre om, hvad de laver, arbejde på dit eget projekt eller starte et helt nyt projekt. Denne weekend tilbyder vi også et projektledelseskursus for dig, som gerne have flere værktøjer til at lave et projekt. Ungdomsøens skabes af unge og det er jeres ideer, som sætter retningen. Kontoret støtter op om disse ideer, blandt andet med dette kursus. 

Der er program for hele weekenden, men du kan selv udvælge, de programpunkter, du synes, lyder spændende. Du kan deltage nogle timer en enkelt dag, overnatte én nat eller blive hele weekenden.
Vi synes selvfølgelig, det er hyggeligt, hvis du er med hele weekenden, men vi ved også, at øen kan være en stor mundfuld – især første gang. Det vigtigste for os er bare, at du er frisk på at møde andre unge i den tid, du er på Ungdomsøen. 

Nærmere program følger. Husk at hvis du har nogle spørgsmål, kan du altid tage fat i os. på engagement@ungdomsoen.dk.

Vi glæder os til at se dig!

 

Program for weekenden

Fredag
Fællesspisning, check in, rundvisning for nye og ø-hygge.

Lørdag
Arbejdstid, sjov, ø-status, projektkursus med Frontløberne - få hjælp til at komme fra en ide til handling - og selvfølgelig fest om aftenen er noget af det du kan forvente af lørdagens program.

Søndag
Fælles afslutning 

Praktisk information: Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding. Alle deltagere modtager et velkomstbrev i deres mailboks med alt relevant information et par dage før weekenden.   

Pakkeliste: Sovepose, lagen/liggeunderlag, toiletting og hvad du har brug for af personlige ejendele til weekenden. Husk varmt tøj til de måske kolde aftener og lad stiletterne blive hjemme.

Overnatning: Du kan vælge mellem at sove på sovesal eller i en shelter. Det plejer vi at finde ud af på dagen. Har du særlige behov i forhold til overnatning, så tøv ikke med at tage fat i os på engagement@ungdomsoen.dk. Vi kan løse det meste! 

Forplejning: Vi sørger for mad, snacks og drikkevarer hele weekenden. Husk at notere, hvis du har særlige madhensyn, vi skal tage stilling til, når du tilmelder dig. Så skal vi nok imødekomme det.  

Sejladstider for weekenden 

TIL UNGDOMSØEN 

  • Fredag kl. 18.00 (Nyhavn 71)
  • Lørdag kl. 9:00 (Langelinjekaj 5)

RETUR TIL NYHAVN 71

  • Lørdag kl. 15.00 (Langelinjekaj 5)
  • Søndag kl. 12.35 (Nyhavn 71)

Bemærk, at vi sejler fra to forskellige lokationer. Fredag og søndag fra Nyhavn 71, lørdag fra Langelinjekaj 5.  

Refusion af transport for engagerede: Krydser du en region for at være med i arrangementet, dækker vi op til 200 DKK af din tog-/busbillet. Husk at gemme din billet og/eller kvittering og send et billede af den til engagement@ungdomsoen.dk med dit navn og kontonummer senest 2 uger efter arrangementet. 

Er det første gang, du besøger Ungdomsøen? Så ringer vi dig op en uge inden arrangementet og byder dig velkommen og svarer på de spørgsmål, du måske har.  

Kender du Ungdomsøens alkoholpolitik? Det er tilladt at drikke alkohol på Ungdomsøen hvis du er 18 år eller derover. Ungdomsøen skal være et sted, hvor der er plads til alle – uanset om man har lyst til at drikke alkohol eller ikke har. Alle skal tilstræbe at gøre det på en sådan måde, det ikke skaber utryghed eller dårlige oplevelser for nogen. Ungdomsøen accepterer ikke nogen form for gruppepres eller tvang. Det skal være trygt at takke både ja og nej til alkohol. 

Tilmelding Husk at tilmelde dig inden 18 nov. Så sørger vi for, at der er mad, transport og soveplads til dig.

Er du over 30 år, men synes det lyder helt vildt spændende? Så er du selvfølgelig også velkommen! Du skal bare huske, at vi er en ungdomsø, og at det er vigtigt, at man støtter op om målgruppens behov, idéer og ønsker, når man engagerer sig i Ungdomsøens fællesskab.

Vi kan godt finde på at tage billeder og video til arrangementer på Ungdomsøen. Billedmaterialet kan blive brugt til kommunikation af og om Ungdomsøen på hjemmeside, sociale medier, i tryksager og øvrige medier. Hvis ikke du ønsker at optræde på billederne, skal du bare sige det til fotografen til det pågældende arrangement. 

 WELCOME TO YOUTH ISLAND WEEKEND


Youth island weekends are for all engaged young people, who are or want to be part of the community around Youth Island and collaborate with other young people on projects of your interest.

At this Youth island weekend, you can, amongst other things, meet the project teams, work on your own project, be a part of creating a community wall and compete in the Youth Island Challenge. You can also participate at an projectleader course, where we will help you to act on an idea.

There is a program scheduled for the entire weekend, but you can choose which parts, you want to participate in, yourself. You can attend for a few hours, a day, spend the night or stay for the whole weekend.

Of course, we think it's nice if you're with us all weekend, but we know that the island can be a big mouthful - especially the first time. The most important thing for us is just that you are up for meeting other young people during the time you are on Ungdomsøen/Youth Island.

Get an overview of the program and find all the practical information below. If you have any questions, don’t hesitate to contact us on engagement@ungdomsoen.dk.

We look forward to seeing you! 


Practical information:
The event is free but requires registration. All participants receive a welcome letter in their e-mail with all relevant information a few days before the weekend. 

Packing list: Sleeping bag, sheets/sleeping mat, toothbrush and what you need of personal belongings for the weekend. Remember warm clothes for the perhaps cold evenings and leave the high heels at home. 

Accommodation: You can choose between sleeping in a dormitory, in a shelter or you can bring and pitch your own tent. If you have special needs in relation to accommodation, do not hesitate to contact us at engagement@ungdomsoen.dk. We can solve most things! 

Meals: We provide food, snacks, and drinks throughout the weekend. We make sure to meet all food considerations that are noted in your registration. 

Sailing times for the weekend

To the Youth Island
• Friday 18:00 (from Nyhavn 71)
• Saturday at 9:00 (from Langelinjekaj 5)

Return to Nyhavn 71
• Saturday at 15.00 (from Langelinjekaj 5)
• Sunday at 12.35 (from Nyhavn 71)

Be aware, that we departure from two different locations. Friday and Sunday from Nyhavn 71 and Saturday from Langelinjekaj 5. 

We refund 200 DKK of your bus/train ticket if you cross a region in Denmark to participate in the event. Remember to save your ticket and / or receipt and send a picture of it to engagement@ungdomsoen.dk with your name and account number no later than 2 weeks after the event.  

Is this your first time visiting The Youth Island? Then we will call you a week prior to the event to welcome you and answer any questions you may have. 

Do you know our alcohol policy? You are allowed to drink alcohol at the Youth Island if you are 18 years or older. The youth island must be a place with room for everyone - whether you want to drink alcohol or not. Everyone should strive to drink in such a way that it does not create insecurity or bad experiences for anyone. The Youth Island does not accept any form of peer pressure. It must be safe to say both yes and no to alcohol. 

Sign up before the 18th of November. Then we’ll make sure that there’s food, transport and sleeping space for you. 

Are you older than 30 years, but think this weekend sounds exciting? Then you are welcome too! You just have to remember that we are a youth island, and that it is important that you support the target group's needs, ideas and wishes when engaging in the Youth Island community. 

We may take pictures and video for events at the Youth Island. The image material can be used for communication by and about the youth island on the website, social media, in printed matter and other media. If you do not want to appear in the pictures, let us know.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Ungdomsøen
Anna Rask Larsen

Tlf: +45 61427019
anna.rask@ungdomsoen.dk

Kontaktinformation til arrangør

Ungdomsøen
Anna Rask Larsen

Tlf: +45 61427019
anna.rask@ungdomsoen.dk